Algemene Voorwaarden B&B Perruque

BnB Perruque

Ds. L. Tinholtstraat 2

8723CX Koudum

https://www.perruque.nl

Telefoon: +31(0)514 523 337 / +31 (0)6 45 47 28 66

KvK: 77370449

BTW: NL860986548B01

IBAN: NL54RABO0189354917

B&B Perruque levert volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s Gravenhage en zijn ook te vinden door hier te klikken. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op uw verzoek naar u toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Om de leesbaarheid te vergroten, hebben we hieronder de van toepassing zijnde bepalingen uiteengezet. De volledige algemene voorwaarden vindt u hier.

Our terms and conditions in English can be found here.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in deutscher Sprache finden Sie hier.

Algemene rechten en verplichtingen van B&B Perruque

Huisdieren zijn bij B&B Perruque niet toegestaan.

Wij zijn niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat B&B Perruque niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke het horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

Algemene verplichtingen van de gast

De gast is verplicht om zich aan de in geldende huis- en gedragsregels* van B&B Perruque te houden en de redelijke aanwijzingen van B&B Perruque op te volgen. De huis- en gedragsregels vindt u in elke kamer en zijn opvraagbaar bij de gastheer/gastvrouw. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

*Deze vindt u onderaan de algemene voorwaarden.

Verstrekken van logies

Incheck: bij B&B Perruque kunt u op de dag van aankomst tussen 15 – 22 uur inchecken. De incheckcode ontvangt u vooraf per e- mail. Voor andere inchecktijden dient u van te voren te communiceren; er zal geprobeerd worden een passende oplossing te vinden.

Uitcheck: de uitcheck is uiterlijk om 10.30u op de dag van vertrek.

B&B Perruque is gerechtigd om de reservering voor logies als vervallen te beschouwen wanneer de gast niet komt opdagen op de gereserveerde dag en afgesproken tijd. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde in de annuleringsvoorwaarden.

B&B Perruque is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent logies dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormeld verlangen van B&B Perruque betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten.

Annuleringen

Wanneer een reservering voor logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen gelden voor annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten aan B&B Perruque:

Bij annulering*:

  • Meer dan of 7 dagen voor de ingangsdatum: 0%
  • Meer dan 3 dagen (maar minder dan 7 dagen) voor de ingangsdatum: 50%
  • Binnen 3 dagen voor de ingangsdatum (of in geval van no-show): 100%

*hierbij rekening houdend met het feit dat de dag van aankomst om 0.00 uur begint.

De klant is bevoegd een overeenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet op het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien de klant alsnog na het afgesproken tijdstip arriveert, kan B&B Perruque zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de overeenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de overeenkomst te verlangen. Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep, dan gelden voor annulering van die reservering dezelfde annuleringsvoorwaarden als hierboven.

Aansprakelijkheid van B&B Perruque

B&B Perruque is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door B&B Perruque in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan B&B Perruque dan wel aan personen van wier hulp B&B Perruque bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

B&B Perruque is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in B&B Perruque zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart B&B Perruque tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van B&B Perruque.

Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is B&B Perruque niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van B&B Perruque.

B&B Perruque is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan B&B Perruque houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van B&B Perruque staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van B&B Perruque.

Aansprakelijkheid van B&B Perruque is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

Indien B&B Perruque goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat B&B Perruque daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is B&B Perruque niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij B&B Perruque opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van B&B Perruque. In alle gevallen geldt dat B&B Perruque niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of B&B Perruque daarvoor enige vergoeding bedingt.

Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor B&B Perruque en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Afrekening en betaling

De klant is de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door B&B Perruque op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van B&B Perruque.

Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan B&B Perruque uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Overeenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende overeenkomst te vertegenwoordigen.

Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens B&B Perruque heeft voldaan is B&B Perruque gerechtigd om alle goederen welke door de klant in B&B Perruque zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van B&B Perruque aan al zijn verplichtingen jegens B&B Perruque heeft voldaan. Naast een retentierecht komt B&B Perruque in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt B&B Perruque bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

Indien de klant in gebreke is moet hij aan B&B Perruque alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

Betaling geschiedt in Euro’s. B&B Perruque accepteert geen andere (buitenlandse) betaalmiddelen.

Gevonden voorwerpen

In het gebouw en aanhorigheden van B&B Perruque verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij B&B Perruque worden ingeleverd.

Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij B&B Perruque heeft gemeld, verkrijgt B&B Perruque de eigendom.

Indien B&B Perruque door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. B&B Perruque is nimmer tot toezending verplicht.

Zelf meegebrachte consumpties (niet toegestaan)

B&B Perruque verbiedt om zelf meegebracht eten en/of drinken in B&B Perruque, daaronder het terras buiten mede begrepen, te nuttigen. B&B Perruque biedt drinken en snacks tegen betaling aan.

Huisregels B&B Perruque:

Inchecken:

U kunt op de dag van aankomst inchecken tussen 15.00 – 22.00 uur. Van tevoren ontvangt u per e-mail een code om in te checken. Andere inchecktijden gaan op afspraak, dus graag van tevoren hierover communiceren.

Koffie/thee en andere drankjes:

De koffie en thee zijn bij het ontbijt inbegrepen. Ook op andere momenten kunt u van ons koffieapparaat (met echte bonen) gebruikmaken. U dient dit op te schrijven in onze consumptiemap. Wij verrekenen de prijzen met uw factuur. Dit geldt ook voor andere drankjes en snacks.

Geen zelf meegebrachte eten/drinken nuttigen:

U mag geen zelf meegebrachte eten en drinken nuttigen in de gezamenlijke ruimtes. Dit geldt ook voor het gezamenlijke terras. Wel kunt u gebruikmaken van de drankjes en snacks die wij aanbieden. Graag noteren in de consumptiemap.

Ontbijt:

U kunt bij ons ontbijten tussen 8.15 uur – 10.00 uur. Indien u vroeg op pad moet en om die reden eerder gebruik wilt maken van het ontbijt, vraagt u ons dan even naar de mogelijkheden.

Uitchecken:

U kunt uitchecken tot uiterlijk 10.30 uur.

Betalingen:  

U kunt bij ons contant betalen of middels bankpas. Voor betaling met creditcard worden extra kosten berekend.

Internet:

U kunt gebruikmaken van de wifi. Het netwerk en het wachtwoord vindt u op het krijtbord in de gemeenschappelijke ruimte en in de informatiemap op uw kamer.

Roken:

Roken is verboden in het gehele pand, zowel op de kamers als in de gemeenschappelijke ruimtes. Wel kunt u buiten op het terras of op uw privéterras of balkon roken. Wij vragen u om gebruik te maken van de asbakken en er zorg voor te dragen dat er geen smeulende peuken achterblijven die brand(gaten) zouden kunnen veroorzaken.

Huisdieren:

Huisdieren zijn verboden in B&B Perruque. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Overlast:

Houdt u er alstublieft rekening mee dat er meerdere gasten in het pand verblijven. Mocht u ’s avonds laat terugkomen, of juist heel vroeg op pad gaan, dan graag een beetje zachtjes aan doen. En ’s avonds laat de televisie gelieve niet te hard zetten.

Sleutels:

De sleutel van uw kamer is tevens de sleutel van de rode voordeur. Neemt u de sleutel dus mee als u op pad gaat, anders komt u het pand mogelijk niet meer in.

Mocht u de sleutel kwijtraken, dan rekenen wij €50 euro.

Borg:

Wij vragen geen borg, ook niet voor de appartementen. Wel brengen we €50,- in rekening indien u de sleutel kwijtraakt. Mochten er spullen stukgemaakt zijn, dan zullen wij de kosten hiervoor in rekening brengen.